Politika ochrany súkromia a osobných údajov používateľov webových stránok

 

I.                Údaje správcu osobných údajov

1.                       Informujeme, že správcom vašich osobných údajov je pani Joanna Gołębska a pán Rusłan Laszczowski, ktorí podnikajú prostredníctvom firmy – združenia osôb s názvom „EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adresa vykonávania podnikateľskej činnosti a doručovacia adresa: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, Poľsko, DIČ PL: 6312512210, IČO PL (REGON): 240553641, ďalej len „Správca” alebo „Poskytovateľ”.

2.                       Kontakt so správcom v záležitostiach ochrany osobných údajov je možný prostredníctvom emailovej adresy: iod@hairtalk.pl.

 

II.               Ciele, účely a základ spracúvania osobných údajov

1.         Aby sme mohli poskytovať elektronické služby v súlade s rozsahom našej činnosti, Poskytovateľ spracúva vaše osobné údaje na rôzne účely, tzn.:

a.        na kontaktovanie sa so zákazníkom. Právnym základom takého spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písmeno a) a f) GDPR(nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES), ktorý umožňuje spracúvať osobné údaje na základe súhlasu používateľa vyjadrený nadviazaním kontaktu s Poskytovateľom, ako aj v súvislosti s opodstatneným záujmom správcu, ako je napríklad archivácia korešpondencie.

b.        na analytické a štatistické účely – v takom prípade sa údaje spracúvajú na základe opodstatneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR), ktoré sú založené na analyzovaní aktivity Používateľov, a tiež ich preferencií s cieľom zlepšiť príslušné funkčnosti a poskytované služby;

c.         s cieľom prípadného stanovenia a vymáhania pohľadávok a nárokov alebo obrany voči nim – údaje sú spracúvané na základe opodstatneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR), ktoré sú založené na ochrane jeho práv;

d.        na marketingové účely Správcu (článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR).

2.        Správca spracúva nasledovné údaje Používateľov:

a.        meno a priezvisko

b.        emailová adresa

c.         korešpondenčná adresa

d.        telefónne číslo (voliteľne)

 

III.             Právo zrušiť súhlas

1.                       Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, v každej chvíli môžete poskytnutý súhlas zrušiť.

2.                      Ak chcete zrušiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, v takom prípade stačí, keď zašlete príslušnú správu priamo Poskytovateľovi na emailovú adresu iod@hairtalk.pl.

3.                       Ak vaše osobné údaje boli spracúvané na základe súhlasu, odvolanie tohto súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred zrušením tohto súhlasu.

 

IV.            Požiadavka uvedenia osobných údajov

1.                       Uvedenie akýchkoľvek osobných údajov je dobrovoľné a závisí od vášho rozhodnutia. Avšak v niektorých prípadoch uvedenie určitých osobných údajov je nevyhnuté, aby ste mohli používať elektronické služby a iné nástroje, ktoré sú dostupné na našich webových stránkach.

2.                       Rozsah osobných údajov, ktoré používateľ musí uviesť, aby mohol používať elektronické služby dostupné na webových stránkach, je vždy uvedený na webovej stránke Poskytovateľa.

 

V.              Príjemcovia osobných údajov

1.                       Ako väčšina podnikateľov, v svojej činnosti využívame pomoc iných subjektov, pričom je často nutné poskytnúť osobné údaje týmto externým dodávateľom. Vzhľadom na vyššie uvedené, keď je to potrebné, vaše osobné údaje odovzdávame nášmu poskytovateľovi hostingu a IT firme, ktorá spravuje naše webové sídlo. Keď uzatvoríme dohodu, vaše osobné údaje budú tiež odovzdané účtovnej kancelárii, ako aj firme, ktorá obsluhuje program na vystavovanie faktúr.

2.                       Môže sa tiež stať, že napr. na základe príslušného predpisu zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu, budeme musieť vaše osobné údaje odovzdať aj iným subjektom – verejným alebo súkromným.

3.                       Zo svojej strany zaručujeme, že každú takú žiadosť o sprístupnenie osobných údajov veľmi dôkladne analyzujeme, aby sme údaje neodovzdali neoprávnenej osobe.

 

VI.            Odovzdávanie údajov do tretích štátov

1.                       Informujeme, že v súvislosti s tým, že využívame technológie sledujúce činnosť používateľov vo forme kódov pixela Facebooku a kódov Google Tag Managera[KL1] , vaše osobné údaje budeme odovzdávať mimo Európsky hospodársky priestor.

2.                      V našom prípade budeme odovzdávať osobné údaje do Spojených štátov.

3.                       Google LLC a Facebook Inc. pristúpili k programu Štít súkromia (tzv. Privacy Shield).

4.                      Čo sa týka subjektov, ktoré pristúpili k programu Štít súkromia, Európska komisia potvrdila príslušnú úroveň ochrany osobných údajov. Bolo to vykonané na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie z 12. júla 2016 – bližšie informácie nájdete na stránkach Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

 

VII.          Trvanie spracúvania osobných údajov

1.                        Podľa platnej legislatívy spracúvame vaše osobné údaje výhradne tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie stanoveného účelu. Po uplynutí tejto lehoty, vaše osobné údaje budú odstránené alebo zničené.

2.                       Čo sa týka trvania spracúvania jednotlivých osobných údajov, informujeme, že osobné údaje spracúvame:

a)                       počas trvania korešpondencie a 5 rokov po jej skončení (na archívne účely na základe opodstatneného záujmu správcu) – čo sa týka osobných údajov spracúvaných na účely poskytnutia odpovedí na zadané otázky,

b)                       kým nebude účinne zložená námietka – čo sa týka údajov spracúvaných na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Poskytovateľa alebo na marketingové účely,

c)                       kým nebude zrušený súhlas – čo sa týka údajov spracúvaných na základe súhlasu,

d)                       kým nepremlčia prípadné nároky vyplývajúce z dohody – čo sa týka údajov spracúvaných na základe dohody.

3.                        Lehoty v rokoch sa počítajú od konca roka, v ktorom sa začali spracúvať osobné údaje. V prípade, ak využijete právo na zabudnutie, všetky také žiadosti posudzujeme individuálne.

4.                       Keď uplynie obdobie spracúvania údajov, údaje sú nenávratne odstránené alebo anonymizované.

 

 

VIII.         Oprávnenia subjektov údajov

1.                       Informujete, že máte nasledovné práva:

a)                      na informácie o spracúvaní údajov,

b)                      dostať kópiu osobných údajov,

c)                       na opravenie alebo doplnenie osobných údajov,

d)                      na odstránenie osobných údajov,

e)                      na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f)                        podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov,

g)                      na prenesenie osobných údajov,

h)                      zrušiť svoj súhlas.

2.                       Pripomíname, že vyššie vymenované práva nemajú absolútny charakter, preto v niektorých situáciách môžeme na základe práva odmietnuť ich splnenie. Avšak ak odmietneme splniť danú žiadosť, urobíme to iba na základe dôkladnej analýzy a iba v situácii, keď odmietnutie žiadosti je nevyhnutné.

3.                       Čo sa týka práva podať námietku vysvetľujeme, že v každej chvíli máte právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu Správcu (sú vymenované v bode III) vzhľadom na vašu špeciálnu situáciu. Avšak nesmiete zabudnúť, že podľa platnej legislatívy môžeme odmietnuť splniť takú námietku, ak preukážeme, že:

a)                      existujú oprávnené základy spracúvania, ktoré sú nadradené voči vašim záujmom, právam a slobode, alebo

b)                      existujú základy na stanovenie, vymáhanie alebo obranu voči nárokom.

4.                       Okrem toho môžete v každej chvíli podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na marketingové účely. V takej situácii po prijatí takej námietky prestaneme spracúvať tieto údaje na také účely.

5.                       Svoje oprávnenia môžete uskutočniť zaslaním príslušnej správy priamo Poskytovateľovi na emailovú adresuiod@hairltalk.pl.

 

IX.                Právo na podanie sťažnosti

Ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú pracúvané v rozpore s platnou legislatívou, môžete podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov.

 

X.              Záverečné ustanovenia

1.                       Vo veciach, ktoré táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia neupravuje, sú účinné predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, poskytovania elektronických služieb a iné príslušné platné predpisy.

2.                       Politika ochrany osobných údajov a súkromia je priebežne aktualizovaná. O všetkých zmenách zavedených v tejto Politika ochrany osobných údajov a súkromia informujeme prostredníctvom webovej stránky. Keď Správca zmení Politiku ochrany osobných údajov a súkromia, na webovej stránke zverejní aktualizovaný text dokumentu.

3.                       Zmena Politiky ochrany osobných údajov a súkromia nadobúda platnosť od dňa zverejnenia aktualizovaného textu na webovej stránke.

4.                       Táto politika nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.