vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Extensions s.c. prostredníctvom svojej konateľky: Joanna Gołębska, Rusłan Laszczowski, so sídlom: Gliwice (44-121), Chemiczna 18, DIČ: PL6313312210, Regon 327553641, oznamuje  a prehlasuje, že všetky informácie a materiály zverejnené na týchto webových stránkach (ďalej len „Služby“) majú len všeobecný informatívny charakter.

Práva ku Službám ako celku prináležia spoločnosti Extensions s.c. a práva k jednotlivým obsahovým súčastiam prináležia taktiež spoločnosti Extensions s.c. alebo fyzickým či právnickým osobám, ktorých informácie alebo materiály sú v súlade s právnymi predpismi zverejnenými na webových stránkach. Práva ku Službám ako celku a rovnako tiež jednotlivé obsahové náležitosti sú predmetom ochrany poskytované právnymi predpismi.

Užívatelia Služieb sú oprávnení použiť informácie a materiály zverejnené na stránkach iba pre tzv. povolenú osobnú potrebu v zmysle autorského zákona. Použitie obsahu alebo informácií zverejnených na stránkach ako celku alebo ich jednotlivých častí pre akékoľvek iné účely, najmä obchodné účely vrátane kopírovania, verejných reprodukcií, alebo sprístupnenia tretím stranám akýmkoľvek spôsobom podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Extensions s.c.

Stránky s prezentáciou Služieb môžu tiež zahŕňať odkazy alebo informácie či materiály obsahujúce odporučenie  ponúk alebo služieb tretích osôb. Podmienky použitia ponúk a služieb tretích osôb sú stanovené dotknutými osobami alebo subjektami. Spoločnosť Extensions s.c. nezodpovedá za podmienky či následky využitia ponúk a služieb tretích osôb.